Lizingas

Pastaraisiais komercinių bankų veikos dešimtmečiais atsirado lizingo finansinės operacijos. Bankai ilgam laikotarpiui išnuomoja mašinas, įrenginius, transporto priemones, pastatus, skirtus pramoninės veiklos vykdymui ir sudaro lizinginius susitarimus. Tokiu būdu vietoje to, kad suteiktų įmonei paskolą, reikalingą minėtoms priemonėms įsigyti, bankas pats jas perka ir sudaro nuomą, išsaugodamas savo teisę į nuosavybę. Už tai bankas gauna lizinginį mokestį, o ne paskolos procentinę normą. Lizingas yra specifinė finansinių investicijų forma.

Lizingo operacijos tapo svarbiu ekonominės veiklos elementu. Lizingas užtikrina galimybę įmonėms gauti reikiamus įrenginius be reikšmingų vienkartinių užstatų. Klausimai dėl įmonių įrengimų ir jų finansavimo sprendžiami tuo pačiu laiku. Pažangi technika tampa labiau prieinama vartotojams, kas leidžia išvengti netekimų, susijusių su moraliniu gamybinių priemonių senėjimu rezultate mokslinio techninio progreso. Pramoninėms įmonėms esminę naudą nustatytomis sąlygomis sudaro padidintas amortizacijos laipsnis ir aukštas įrengimų rentabilumas, likvidumo išsaugojimas, nuosavo kapitalo judėjimas, tvirtas atsiskaitymų pagrindas, operatyvumas ir lankstumas, balansinis pranašumas. Lizingo operacijose dalyvauja trys šalys: nuomotojas, nuomininkas ir tiekėjas. Nuomotojas- tai, kaip taisyklė, specializuota finansinė (lizinginė) kompanija, atliekanti grynai finansuotojo charakterio rolę. Kadangi lizingas – visų pirma finansinių investicijų instrumentas ir reikalauja patikimų finansinių šaltinių, lizingo kompanijos pasaulinėje praktikoje pagrinde yra kontroliuojamos bankų ir yra jų dukterinė organizacija.

Nuomininkas, paprastai yra gamybinė ar prekybinė įmonė, išsinuomojanti įrenginius, naudojamus gamybiniame procese.

Tiekėjas yra gamybinė ar prekybinė įmonė, gaminanti ar tiekianti lizinginės sutarties objektą. Kaip taisyklė, tiekėjas ir pirkėjas (nuomininkas) tiesioginėse derybose vykdo pagrindines komercinio kontrakto sąlygas. Paraleliai nuomotojas (bankas) išstudijuoja finansavimo sąlygas ir sudaro su pirkėju įrenginių nuomos sutartį.

Spręsdamas finansavimo klausimą bankas tiria kliento pelningumo lygį, atlieka ekspertinę įvertinimo galimybę teisingam ir efektyviam objekto lizingo naudojimui, t. p. gali būti iškeltas klausimas dėl papildomų garantijų gavimo (firmų, bankų). Kontrakte numatomas nuomos laikas, suma, valiuta, terminai ir kitos apmokėtos nuomos išpirkimo sąlygos, nuomininko įsipareigojimai, įrenginių tvarkingam išlaikymui ir aptarnavimui.

Pagrindinė sąlyga yra lizinginio objekto draudimas lizingo kontrakto periode. Lizingo vertę sudaro reguliarūs nuomos mokesčiai, kurių pagrindiniai komponentai yra amortizacija ir procentai už kreditą. Į lizinginius mokėjimus gali taip pat įeiti užstatai už suteiktas nuomotojų paslaugas, numatytas nuomos sutartyje. Nuomos mokėjimų suma užtikrina nuomotojui išlaidų padengimą ir įrengimų pirkimų finansavimą, o taip pat pelno gavimą.

Operatyvus lizingas charakterizuojamas daugiau kaip trumpas gaminių ciklas, numatant nepilną įrenginių amortizaciją nuomos laiku, po ko jie grįžta nuomotojui ir gali vėl būti išnuomoti.

Komerciniai bankai ir jų lizingo kompanijos paprastai atlieka finansinį lizingą. Tai daugiausia paplitusi lizingo forma. Ji charakterizuojama vidutiniu ar ilgalaikiu kontraktų charakteriu, pilna amortizacija ar didesne įrenginio vertės dalimi. Po kontrakto veiklos termino pasibaigimo nuomininkas gali grąžinti lizingo objektą likusia verte. Apie savo sprendimą nuomininkas praneša lizingo kompanijai iš anksto, likus pusei metų iki grąžinimo termino pasibaigimo.

Faktinis finansinis lizingas atitinka ilgalaikio kreditinio pirkimo formą, kuri skiriasi nuo įprastinio pirkimo – pardavimo sutarties objekto nuosavybės perėjimo teisės vartotojui momento. Lizingo kompanija perka įrengimus vienos ar kitos įmonės prašymu, po to ji perleidžia įrengimus įmonės dispozicijon pagal vidutinę ar ilgalaikę nuomos sutartį (paprastai 3-7 metams), į kurią įtrauktas straipsnis apie galimybę išpirkti įrengimus likusia verte po lizingo kontrakto veikimo termino pasibaigimo.