Kaip vertinama bankų finansinė būklė

Kokie pagrindiniai rodikliai padeda įvertinti komercinių bankų finansinę būklę? Lietuvoje komerciniai bankai veikia panašiai, kaip ir kitos akcinės bendrovės, ir jų finansiniai rezultatai iš esmės vertinami taip pat, tačiau bankų veikla yra specifinė ir tai atsispindi kai kuriuose tik bankams būdinguose rodikliuose. Bankų ataskaitos skelbiamos viešai (Lietuvoje dažniausiai laikraščiuose). Banko veiklos riziką ribojantys normatyvai (likvidumas, kapitalo pakankamumas), pelno, turto, kapitalo pokyčiai ir jų grąža, turto finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas, pasyvų struktūra ir kiti rodikliai. Neturint duomenų, lieka neapskaičiuoti du normatyviniai rodikliai – tai maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais, taip pat maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvai.
Pažymėtina, kad Lietuvos 1996 m. ataskaitos buvo tarptautinių audito kompanijų tikrinamos pagal tarptautinius apskaitos standartus. Taigi pateikti bankų ve.iklos duomenys turėtų būti tikri, todėl galima daryti realias išvadas.
1996 m. bankas Hermis (BH) ir Vilniaus bankas (VB) dirbo stabiliau ir efektyviau už Žemės ūkio banką (ŽŪB). BH ir VB labiau rūpinosi turto ir kapitalo didinimu, juose buvo palaikomas aukštas likvidumas, normatyvinis kapitalo pakankamumas (10 procentų), be to, šie bankai vykdė mažiau rizikingą kreditavimo politiką (paskolų ir turto santykis – 39 procentai) negu ŽŪB, kuris vykdė agresyvią bei rizikingą kreditavimo politiką (minėtas santykis sudarė apie 72 procentous, visos depozitų lėšos panaudojamos paskoloms), taip pat didesnė pirmųjų dviejų bankų turto grąža. ŽŪB nepakankamai rūpinosi investicijomis bei kapitalo didinimu (kapitalas pasyve sudarė tik apie 5 procentus, o BH ir VB – apie 13 procentų), nors pelno gauta 25,5 mln.litų. Daug mažesnis už normatyvinį kapitalo pakankamumas rodo, kad ŽŪB bankas nėra santykinai patikimas. Dėl santykinai nedidelės kapitalo apimties ir beveik dvigubai padidėjusio pelno (96 procentais), jo kapitalo grąža aukšta (apie 38 procentai). Nežiūrint to, Lietuvos gyventojai labiausiai pasitiki Taupomuoju banku, po jo – ŽŪB, o VB ir BH pasitiki dar mažiau žmonių. Blogiausia padėtis buvo Lietuvos valstybiniame komerciniame banke. 1996 metais, lyginant su 1995 m., šio banko turtas sumažėjo 27 procentais, dar labiau padidėjo buvęs neigiamas kapitalas, per metus gauta apie 173 mln.litų nuostolių, taigi vienam akcinio kapitalo litui teko daugiau nei 1 litas nuostolio, turtas finansuojamas tik iš skolintų lėšų ir jau pastarųjų nepakako (įsipareigojimų ir turto santykis – 1,06), nevykdė riziką ribojančių normatyvų. Todėl LVKB jau likviduotas.
Tiriamų bankų vietos, vertinant pagal rodiklių dydžius, pasiskirstė šitaip: pirma vieta atiteko BH, antroji – VB, trečioji – ŽŪB ir ketvirtoji – LVKB .Bankų reitingą galima nustatyti ir pagal 4-5 rodiklius.